Algemene voorwaarden - Babymassage Together

 

 1. Algemeen
  1. Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
   Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de opdrachtnemer, diensten worden verleend door Babymassage Together
   Opdrachtnemer: de ondernemer, Babymassage Together, die deze voorwaarden hanteert.
   Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij (particulier) van Babymassage Together.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Babymassage Together, op alle overeenkomsten die Babymassage Together sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
  3. Babymassage Together wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
  4. Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door leden van FNV Zelfstandigen.
    
 2. Toepasselijkheid
  1. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Babymassage Together enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.
  3. Geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen na verzenddatum tenzij in de offerte anders is vermeld.
  4. Indien bij een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Babymassage Together aan opdrachtgever schriftelijk bericht heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
    
 3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Babymassage Together een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
  2. Alle aanbiedingen van Babymassage Together zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
  3. Als Opdrachtgever aan Babymassage Together gegevens verstrekt, mag Babymassage Together uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
    
 4. Wijziging van een opdracht of contract
  1. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Babymassage Together zijn bevestigd. 
  2. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4.4 slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst. 
  3. Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 1 jaar loopt vanaf de startdatum behoudt Babymassage Together zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Babymassage Together zal opdrachtgever 2 maanden voor de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. Opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd, tenzij hij Babymassage Together binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 9.
  4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Babymassage Together om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Babymassage Together is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan opdrachtgever door te berekenen.
    
 5. Prijs
  1. Babymassage Together is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
  2. Prijswijzigingen zullen schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
    
 6.  Adviezen
  1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Babymassage Together welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
  2. Babymassage Together geeft geen cursus in medische massages maar uitsluitend cursus in massages ter ontspanning.
    
 7. Betalingsvoorwaarden
  1. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling voor aanvang van de lessen.
  2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
  3. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
   a.         een betalingstermijn is overschreden;
   b.         de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
   c.         de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
   d.         de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  4. Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd zonder dat een nadere aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
  5. Rente bij zakelijke transacties:
   De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
  6. Rente bij transacties met consumenten:
   De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
  7. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de buitengerechtelijke kosten conform de staffel gebruikt in Rapport Voorwerk II overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
  8. Indien Babymassage Together in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken, voor rekening van opdrachtgever.
    
 8. Annuleringsregeling
  1. De cursus gaat door als een minimum van twee aanmeldingen voor de cursus is behaald.
  2. Bij onvoldoende aanmeldingen zal Babymassage Together, in overleg met de cursist, een geschikte volgende cursusdatum plannen.
  3. Annuleren van deelname aan een cursus kan uitsluitend geschieden door de opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling van de annulering van de opdracht bij Babymassage Together.
  4. Na inschrijving ontvangt u van Babymassage Together een schriftelijke bevestiging en dient u binnen 14 dagen en voor aanvang van de cursus het totale cursusbedrag te voldoen.
  5. Inschrijving volgt na ontvangst cursusgeld. Betaling is tevens garantie voor een plek in de cursus.
  6. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt is deelname aan de lessen niet mogelijk.
  7. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus zal door Babymassage Together 20% in rekening gebracht worden.
  8. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus zal Babymassage Together 50% in rekening brengen.
  9. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de cursus zal Babymassage Together 100% van het cursusgeld in rekening brengen en is restitutie niet mogelijk. Indien uzelf een andere cursist aanbrengt is de cursusplek overdraagbaar. 
  10. Indien Babymassage Together voor aanvang geen annulering heeft ontvangen, wordt 100% in rekening gebracht.  
  11. Als de cursus is aangevangen kan voor gemiste lessen tijdens de cursus, dan wel opzegging tijdens de cursus geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Het inhalen van gemiste lessen tijdens de cursus is mogelijk in overleg, dan wel met een maximum van èèn gemiste les per cursus.
  12. Babymassage Together heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
  13. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
    
 9. Ontbinding
  1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Babymassage Together gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Babymassage Together gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Babymassage Together is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
  2. Een en ander laat onverlet de overige aan Babymassage Together toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
  3. Babymassage Together is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
  4. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Babymassage Together verhindert, heeft Babymassage Together het recht de overeenkomst te ontbinden.
  5. Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Babymassage Together opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Babymassage Together bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Babymassage Together bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
  6. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Babymassage Together haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
    
 10. Reclames, klachten
  1. Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen zeven dagen na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
  2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Babymassage Together op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.
    
 11. Aansprakelijkheid
  1. Babymassage Together is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Babymassage Together toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Babymassage Together verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn met een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis per verzekeringsjaar. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
  2. a.         Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en  dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
   b.         Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Babymassage Together nimmer aansprakelijk.
   c.         De door Babymassage Together te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
   d.         Indien de assuradeur van Babymassage Together om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Babymassage Together te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
    
 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Nederlands recht is van toepassing.
 
{mod_gad}
{mod_rss}
{mod_adv}